VOORWAARDEN

Privacyverklaring Black en White Paard en Coaching

Black en White Paard en Coaching

Nijkampsweg 4A

7156 SC Beltrum

06 51 87 44 41

marie-josee@tenhave-coaching.nl

BTW nummer: 854708479B01  /  KVK nummer:  62210416

website: www.tenhave-coaching.nl

Persoonsgegevens die door mij verwerkt worden:

Black en White Paard en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn (betaalde/gratis) diensten en /of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Afhankelijk van jouw relatie met mij verwacht ik verschillende gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Adresgegevens, telefoon en email-adres
 • Internetbrowser, apparaat-type, IP-adres en locatie gegevens
 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens mijn dienstverlening

Bijzondere of gevoelige persoonsgegeven die door mij verwerkt worden:

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met mij via: marie-josee@tenhave-coaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Wanneer kinderen onder de 16 jaar gebruik maken van mijn diensten ( coaching of training/cursus) dan zal ik om toestemming vragen van de ouders om persoonlijke gegevens te verzamelen die ik nodig heb om mijn diensten te kunnen uitvoeren.

In veel gevallen is het voor mijn diensten noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Dit zal altijd gaan om informatie die jij mij vrijwillig verstrekt in het kader van een coaching traject of training/cursus. deze informatie wordt uitsluitend  verwerkt met als doel de overeenkomst die ik met jou heb, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. de informatie wordt niet aan derden doorgegeven anders dan hieronder vermeldt. Je hebt het recht om deze informatie te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met mij op.

Waarom persoonsgegevens worden verwerkt:

Als ik persoonsgegevens van jou verwerk heeft dat natuurlijk een reden .Ik verwerk jouw persoonsgegevens op basis van één van de wettelijke gronden:

 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening.
 • Black en White Paard en Coaching heeft toestemming van jou gekregen om ze te verwerken.
 • Black en White Paard en Coaching heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens.
 • Je hebt de persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Voor welke doeleinden er persoonsgegevens verzameld worden:

 • verzenden van commerciële en/of informatieve mailings
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om diensten te kunnen leveren en uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Daarnaast verwerk ik ook persoonsgegevens zoals die wettelijk verplicht zijn, denk aan aangifte voor de belastingdienst

Openbaarmaking persoonsgegevens:

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens p mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een recensie schrijft. Het gaat dan om je naam en eventueel bedrijfsnaam. deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als ik persoonsgegevens openbaar maak op mijn website zal ik dit altijd met jouw toestemming doen Jij hebt bovendien het recht om deze informatie te laten verwijderen of anonimiseren.

Social media:

Op mijn website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van de ze knoppen deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partij met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen, dat is meestal te vinden op hun eigen website.

Delen  met derden:

Black en White Paard en Coaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor et uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijk e verplichting. Met andere bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen  voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Black en White Paard en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden zijn:

 • De belastingadviseur, om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen.
 • Social media platformen voor mijn marketing (Facebook en LinkedIn)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Black en White Paard en Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computer programma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Black en White Paard en Coaching bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Aanvraag van offerte, intakegesprek of persoonlijke informatie aanvraag -> gegevens worden na 2 jaar verwijderd als je geen klant bent geworden. Mocht je daarna toch nog gebruik willen maken van mijn diensten dan moet je opnieuw een intake doen.
 • Klanten -> factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijk bewaartermijn). de overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om he eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Black en White Paard en Coaching en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij mij een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens die ik van je heb, naar jou of een ander, door jou te genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevens overdraging van je persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van jouw persoonsgegevens sturen naar:  marie-josee@tenhave-coaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Persoonsgegevens beveiligen:

Black en White Paard en Coaching neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neem t passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Aks  jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via : marie-josee@tenhave-coaching.nl

Wijzigingen:

Black en White Paard en Coaching heef het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert je daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd Bij grote wijzigingen zal ik je informeren via mijn website.

Algemene voorwaarden ten Have Coaching.

Artikel 1 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ten Have Coachinggesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door ten Have Coaching uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door ten Have Coaching gratis verstrekt.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ten Have Coachingeen overeenkomst aan gaat of met wie ten Have Coaching in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 4. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings- en/of coaching traject of cursus, workshop/training.
 5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ten Have Coaching en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
 7. Diensten: Alle door ten Have Coaching aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel onderwijs of advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ten Have Coaching diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen ten Have Coaching, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ten Have Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Acceptatie

Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

Artikel 4. Offertes

 1. De door ten Have Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ten Have Coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van ten Have Coaching van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan ten Have Coaching doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij ten Have Coaching beschikbare informatie.
 5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

 1. De gesloten overeenkomsten tussen ten Have Coaching en opdrachtgever leiden voor ten Have Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij ten Have Coaching gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van ten Have Coaching verlangd kan worden.
 2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken dietijdens de sessies worden gemaakt.
 3. Mocht de coach tijdens het coach traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ten Have Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ten Have Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ten Have Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ten Have Coaching zijn verstrekt, heeft ten Have Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Ten Have Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ten Have Coaching is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijkanders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.
 3. In het geval van onderwijs/cursussen of workshops heeft de cliënt na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen om de inschrijving ongedaan te maken.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoeringnoodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ten Have Coaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ten Have Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ten Have Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal ten Have Coaching niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Aan de opdracht zal door ten Have Coaching niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door ten Have Coaching ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft ten Have Coaching houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Ten Have Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en verzuim

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ten Have Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is ten Have Coaching gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ten Have Coaching en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ten Have Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Als van ten Have Coaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan ten Have Coaching voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten

Ingeval ten Have Coaching om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is ten Have Coaching niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Ten Have Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
 2. De aansprakelijkheid van ten Have Coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langer looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door ten Have Coaching of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ten Have Coaching aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door ten Have Coaching afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat ten Have Coaching in verband met die verzekering draagt.
 4. Elke aansprakelijkheid van ten Have Coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Ten Have Coaching heeft het recht om zonder opgave van reden het coaching traject of de workshop/training of cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ten Have Coaching betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coaching traject of de workshop/training of cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van het coaching traject of de workshop/training of cursus, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- of coaching traject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 4 weken voor aanvang van het coaching traject of de workshop/training is ten Have Coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coaching traject of de workshop/training of cursus de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. Een particulier/individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is ten Have Coaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met ten Have Coaching wordt aan ten Have Coaching toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ten Have Coaching uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen ten Have Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen ten Have Coaching gevestigd is.

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens ten Have Coaching aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.